Ticaret Kanunu Hangi Ülkeden Alınmıştır ?

Ticaret Kanunu Hangi Ülkeden Alınmıştır ? - TÜM BİLGİLER:

Ticaret Kanunu Hangi Ülkeden Alınmıştır ? Türkiye’nin modern ticaret hukukunun temel taşı olan Ticaret Kanunu, Almanya'nın 1897 yılında yürürlüğe giren Kaiserliches Gesetzblatt'tan alınmış bir kanundur. Bu kanun, Türkiye'nin ekonomik gelişimini destekleyen düzenlemeleri içermesiyle önemlidir. Girişimcilere cesaret veren ve ticaretin güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlayan bu kanun, Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Başlıklar (Tıklayınız):

Ticaret Kanunu Hangi Ülkeden Alınmıştır	?

Ticaret Kanunu ⁤Hangi Ülkeden⁢ Alınmıştır?

Ticaret Kanunu, Türkiye‌ Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan bir hukuk düzenlemesidir. Türkiye’nin ekonomik faaliyetlerini düzenleyen bu kanun, ticari işletmelerin kuruluşu, yönetimi, ticaret şirketleri, ticari ilişkiler ve ticaretin genel kuralları gibi konuları kapsar. Ticaret Kanunu, ülkemizdeki ticaret ⁢hayatını düzenlemek⁤ ve işletmelerin hukuki açıdan korunmasını sağlamak amacıyla ⁣oluşturulmuştur. Kanun, ticaretin gelişmesini teşvik ⁤ederken aynı zamanda taraflar arasındaki ilişkilerin adil ve ​şeffaf olmasını sağlayarak iş dünyasının ‍düzenli bir şekilde işlemesine katkı sağlar.

İçerikler:

Ticaret Kanunu'nun⁤ Kökeni ve Tarihi

Ticaret Kanunu’nun ‌Kökeni ve Tarihi

Ticaret Kanunu, Türkiye’nin⁤ ticari ​faaliyetlerini düzenleyen ve‍ ticari işlemlerdeki hak ​ve sorumlulukları belirleyen bir kanundur. Peki, ​Ticaret Kanunu hangi ülkeden​ alınmıştır?‍ Bu sorunun cevabı oldukça ilginç ve⁣ tarihi ⁤bir geçmişe sahiptir.

Ticaret Kanunu’nun kökeni, 20. yüzyılın başlarına​ dayanmaktadır. Osmanlı ⁢İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, ⁤batılılaşma hareketleriyle birlikte batı ⁢ülkelerinin ‍hukuk sistemlerinden etkilenme‌ süreci başlamıştır. Avrupa ülkelerinin ⁤ekonomik ve ticari gücünden etkilenen Osmanlı İmparatorluğu, bu ülkelerin ticaret hukukunu incelemiş ve uygulamalarını benimsemeye ⁣başlamıştır. Böylece, Ticaret Kanunu’nun​ temeli atılmıştır.

Ticaret Kanunu, özellikle⁣ Almanya’nın etkisiyle şekillenmiştir.⁤ Almanya’da 1897 yılında yürürlüğe giren Bürgerliches Gesetzbuch (Medeni Kanun) ve Handelsgesetzbuch ⁢(Ticaret⁤ Kanunu),​ Osmanlı ⁤İmparatorluğu‍ tarafından‌ incelenmiş ve örnek alınmıştır. Bu kanunlar,⁤ modern bir şekilde ticaret hukukunu düzenlemekte⁢ ve ticari işlemlerdeki hak ⁢ve sorumlulukları tanımlamaktadır.

Ticaret Kanunu’nun temelini atmış olan ⁢Alman⁤ hukuk sistemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ⁢oldukça önemli bir etkiye⁤ sahipti. Bu etkileşim, ticari ve ekonomik ilişkilerin uluslararası alanda daha da güçlenmesini sağladı.⁢ Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde de, Alman etkisi sürdü ve bu dönemdeki yasal düzenlemelerde ⁣Alman Ticaret Kanunu’nun izleri ‍görülmektedir.

Ticaret Kanunu Hangi Ülkeden Alınmıştır? sorusunun açık⁣ ve ⁣kesin bir cevabı Almanya olmasına rağmen,⁢ bu ⁣kanunun şekillenmesinde ‌diğer batı ülkelerinin de ‌etkisi ​olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun ⁣batılılaşma⁤ sürecinde, İngiltere, ⁤Fransa ve İtalya gibi ülkelerin ticaret ⁤hukuku da incelenmiş ve Türk⁣ ticaret hukukuna etkileri olmuştur.

Sonuç‍ olarak, oldukça karmaşık​ ve zengin bir geçmişe sahiptir. Alman ve diğer batı ülkelerinin ticaret hukukuyla etkileşimi, Türkiye’nin ​ticari faaliyetlerini‍ düzenleyen bu kanunun oluşumunda büyük bir rol oynamıştır. Ticaret Kanunu, ⁤günümüzde halen‍ güncelliğini korumakta ve Türkiye’nin ticari hayatını düzenlemektedir.

Kanun Ülke Yürürlüğe Giriş Tarihi
Ticaret Kanunu Türkiye 1957
Bürgerliches Gesetzbuch Almanya 1900
Handelsgesetzbuch Almanya 1897

Görüldüğü ⁤gibi,‌ Ticaret Kanunu’nun Türkiye’deki yürürlük tarihi 1957 yılıdır. Ancak, ‌bu ​kanunun temelleri Alman ve diğer batı ülkelerinin ticaret⁤ hukukundan alınmıştır. Almanya’nın⁤ Bürgerliches Gesetzbuch ve Handelsgesetzbuch kanunları, Osmanlı İmparatorluğu tarafından incelenerek Ticaret Kanunu’nun oluşumunda önemli bir ⁤rol oynamıştır. Bu etkilenme süreciyle birlikte, Türkiye’nin ‌ticari hukuku modern bir ⁣şekilde⁢ şekillenmeye başlamış ve ⁣günümüzde hala geçerliliğini koruyan bir hukuk sistemi oluşturmuştur.
Ticaret Kanunu'nun Uygulanması ve Hedefleri

Ticaret Kanunu’nun Uygulanması ve​ Hedefleri

Ticaret Kanunu Hangi⁤ Ülkeden Alınmıştır?

Ticaret Kanunu, Türkiye’de yürürlükte olan​ bir kanundur ve Türkiye’ye özgü ticari ilişkileri düzenlemektedir. İlk ​olarak ⁢29 Haziran‌ 1956 tarihinde kabul edilen 6762‌ Sayılı Türk Ticaret Kanunu, daha sonra 14 Şubat 2011 tarihinde yapılan düzenlemelerle güncellenmiştir. Bu düzenlemelerle Türkiye’nin uluslararası ticaret⁣ hukukuna uyum sağlaması amaçlanmıştır.

Ticaret Kanunu’nun amacı, ticari ilişkilerin düzenlenmesi, ⁢ticari faaliyetlerin serbest ve adil‍ bir şekilde yürütülmesi,⁣ ticari işletmelerin korunması ve büyümesi için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.​ Kanun, ticari işletmelerin kuruluş ve işleyiş süreçlerini belirlemekte, ticaret unvanı, ticari defterler,​ şirketlerin kuruluşu ve işleyişi gibi konularda detaylı hükümler içermektedir. Ayrıca ​Ticaret⁤ Kanunu,⁤ tüzel kişilikler, ticari sözleşmeler⁤ ve konkordato gibi durumları da düzenlemektedir.

Ticaret Kanunu’nun ⁢hedefleri arasında rekabetin teşvik ​edilmesi, tüketicinin ⁤korunması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması yer almaktadır. Kanun, ticaret hayatında adil ve şeffaf bir ortam oluşturarak, taraflar arasındaki ilişkileri‌ düzenlemekte ve ticari faaliyetlerin güvenli bir şekilde yürütülmesini ‌hedeflemektedir.

Ticaret Kanunu’nun Uygulanması

Ticaret Kanunu’nun uygulanması, ticaret hayatında faaliyet gösteren​ kişi ve kuruluşların yükümlülüklerini⁢ yerine getirmesi ve kanunun hükümlerine​ uygun davranması anlamına ​gelmektedir. Ticaret Kanunu’nun uygulanması, öncelikle ticari işletmelerin kanunda belirtilen kurallara‍ uygun olarak kurulması‌ ve işletilmesiyle başlar.

Ticaret‍ Kanunu’nun ‌uygulanmasında önemli bir nokta, ticari defterlerin düzenli olarak tutulması ve kayıtların doğru⁣ ve güncel bir şekilde tutulmasıdır.⁣ Ticari defterler, ​işletmenin mali durumunu ve işlemlerini⁣ gösteren önemli bir belge niteliğindedir. Bu nedenle Ticaret ​Kanunu, defter tutma⁢ zorunluluğunu ‍getirmekte⁤ ve defterlerin‌ nasıl tutulması gerektiğini ayrıntılı bir ‍şekilde düzenlemektedir.

Ticaret Kanunu’nun⁤ uygulanması aynı zamanda ‍ticari işletmelerin kuruluş biçimlerini ve işleyişlerini belirlerken ⁢uyulması gereken kuralları da içerir.‌ Örneğin,⁣ şirketlerin kuruluşu ve faaliyetleri konusunda hükümler​ içeren Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin ⁣yönetim organlarının⁣ yapısını ve⁣ sorumluluklarını‌ belirlemektedir. Kanun ayrıca şirketlerin birleşme, bölünme veya tasfiye gibi işlemlerini de düzenlemektedir.

Ticaret Kanunu’nun Hedefleri

Ticaret Kanunu’nun temel hedefleri​ arasında adil rekabet ortamının oluşturulması ⁢yer almaktadır. Kanun, ticari‌ işletmeler arasındaki​ rekabeti teşvik​ ederken, haksız rekabetin önlenmesini amaçlamaktadır. Bu ⁣doğrultuda Ticaret Kanunu, haksız rekabet hükümlerini içeren düzenlemeler ⁣yapmaktadır.

Ticaret Kanunu’nun bir diğer hedefi ise tüketicilerin korunmasıdır. Kanun, tüketicilerin haklarını ve çıkarlarını korumak için ticari işletmelere⁣ belirli⁢ yükümlülükler getirmektedir. Örneğin, tüketiciye yanıltıcı veya hileli bilgi vermek yasaktır ve ticari ‍işletmelerin ürünlerini tüketicinin sağlığına ​zararlı olmayacak şekilde ​üretmeleri gerekmektedir.

Ticaret Kanunu’nun bir diğer hedefi ise ​ekonomik⁢ kalkınmanın sağlanmasıdır. Kanun, ‍ticari faaliyetlerin serbest ve adil bir şekilde ‍yürütülmesine ⁢olanak tanıyarak, işletmelerin büyümesini ve gelişmesini desteklemektedir. Bu sayede ekonomide ⁤istikrar ve büyüme sağlanarak ülke refahının artması ⁢hedeflenmektedir.

Genel⁢ olarak, , ticaret hayatının ⁣düzenlenmesi, rekabetin teşvik edilmesi, tüketicilerin korunması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması üzerine odaklanmaktadır. ⁤Kanunun ⁣hükümlerine uygun hareket etmek, ticari işletmelerin başarısı ve​ sürdürülebilirliği açısından‍ önemlidir.

Ticaret Kanunu'ndaki‍ Değişiklik ve Güncellemeler

Ticaret Kanunu’ndaki ‌Değişiklik ve Güncellemeler

Ticaret Kanunu Hangi Ülkeden​ Alınmıştır?

Ticaret Kanunu, Türkiye’de yürürlükte olan bir yasal‍ düzenlemeyi ifade eder. ‍Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ticari faaliyetleri düzenlemek için alınan bir yasal belgedir. Kanun, ticaretin sürdürülmesi, ticaret hukuku, ticaret‍ şirketleri⁣ ve ticaretin‍ diğer yönleriyle ilgilenen iş dünyasını düzenlemektedir.

Son zamanlarda, Ticaret ​Kanunu’nda bir ​dizi değişiklik ve güncelleme yapılmıştır. Bu​ değişiklikler, ticari faaliyetlerin daha adil, şeffaf ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, uluslararası ticaret standartlarına uyum sağlamak ve uluslararası ⁣ticaret ilişkilerini kolaylaştırmak için ⁣yapılan değişiklikler ⁣de mevcuttur.

Ticaret Kanunu’ndaki en​ önemli değişikliklerden ⁣biri, dijital ticaretin düzenlenmesidir. Dijital ticaretin hızla büyümesi ve gelişmesiyle⁤ birlikte, kanunun bu alana ⁣uyum sağlaması gerekmektedir.‍ Bu nedenle, Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler, dijital ticareti kapsayan hükümler içermektedir.

Bir ⁣başka önemli değişiklik ⁤ise ⁣rekabet hukukuyla ilgilidir. Bu değişiklikler, rekabetin korunması, ⁣tüketici haklarının ⁣güvence altına alınması ve‍ rekabetçi​ piyasa ortamının sağlanması⁢ amacıyla ⁣yapılmıştır.⁢ Rekabet hukukuyla ilgili olarak, Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birlikte ​Rekabet Kanunu’nda da ‌güncellemeler​ yapılmıştır.

Ticaret⁤ Kanunu’ndaki diğer değişiklikler arasında şirketlerin kuruluş ve işleyişine ilişkin hükümlerin güncellenmesi,‌ ticari defter tutma zorunluluğunun yeniden düzenlenmesi ve⁤ uluslararası ⁤ticarette gümrük ‌işlemlerinin kolaylaştırılması bulunmaktadır. Bu değişiklikler,⁣ iş dünyasının ihtiyaçlarına ⁢cevap‌ vermek ⁤ ve evrensel ticaret standartlarına uyum sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Aşağıdaki tabloda, Ticaret Kanunu’ndaki belirli değişiklikler ve güncellemeler hakkında ​daha⁤ ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır:

Ticaret Kanunu ‍Değişiklikleri Tarih
Dijital ticareti düzenleyen hükümler 2020
Rekabet hukukuyla ilgili güncellemeler 2019
Şirketlerin​ kuruluş ⁢ve işleyişiyle ilgili güncellemeler 2018

Ticaret Kanunu’ndaki bu ‌değişiklikler,‍ iş dünyası ⁢için önemli fırsatlar ve zorluklar‍ sunmaktadır. İşletmeler, yeni düzenlemelere uyum sağlamak ve rekabet avantajı elde ⁣etmek için sürekli olarak güncel kalmalı ve değişikliklere​ ayak uydurmalıdır.

Sonuç olarak, ⁤Ticaret Kanunu’nun değişiklik ve güncellemeleri iş ‌dünyası için önemli bir​ konudur. Bu değişiklikler, ticaretin ​düzenlenmesi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uyum‌ sağlanması amacıyla yapılmıştır. İşletmelerin bu değişikliklere uyum sağlaması ve ⁣fırsatları ⁣doğru şekilde değerlendirmesi önemlidir. Ticaret Kanunu’nun sürekli olarak güncellenmesi ve değiştirilmesi, hızla değişen ticaret ortamına ayak uydurmayı sağlamaktadır.

Ticaret Kanunu’nun İş Dünyasına ​Etkileri

Ticaret Kanunu‌ Hangi Ülkeden Alınmıştır?

Ticaret kanunları, bir ülkenin iş dünyasını düzenlemek ve ticari faaliyetleri⁢ düzenlemek amacıyla oluşturulan hukuki düzenlemelerdir. Ticaret Kanunu, her ⁢ülkenin kendi ihtiyaçlarına‍ ve ticaret yapısına​ göre farklılık gösterebilir. Türkiye’de ise Ticaret Kanunu, 1956 yılında ⁤kabul edilmiş⁤ ve yürürlüğe girmiştir. Bu⁣ kanun, Türkiye’nin iç ticaretini, ticari işlemlerini ve iş dünyasını yönetmek için temel hukuki çerçeveyi ⁣oluşturur.

Ticaret‍ Kanunu’nun iş dünyasına etkileri oldukça önemlidir.⁤ Bu kanun, ticaretin düzenli ve⁣ adil⁣ bir‍ şekilde yapılmasını sağlar, ticaretteki haksız rekabeti önler ve ticari işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin eder

Ticaret‌ Kanunu, birçok‌ farklı‍ konuya ve iş sürecine etki eder. Örneğin, şirketlerin kuruluş​ ve yönetim süreçlerini düzenler, ⁢ticari‌ defterlerin tutulmasını ‍ve yıllık finansal tabloların hazırlanmasını zorunlu kılar. İşçi işveren ilişkilerini de düzenleyen kanun, ⁢çalışan haklarını korur ve ⁣iş ⁣hukuku alanında birçok kuralları ​belirler.

Bununla ​birlikte,​ Ticaret Kanunu’nun​ en belirgin etkisi ⁢ticaretin serbestleştirilmesi ‍ve ticaretin kolaylaştırılmasıdır. Bu kanun, yatırımları teşvik eder, ticaretin önündeki engelleri kaldırır ve ticaretin hızlı‌ ve etkili şekilde yapılmasını sağlar. ‍Ticaret Kanunu, gümrük işlemleri, ihracat-import işlemleri, ticari sözleşmeler ve alacak-ödeme ilişkileri gibi birçok konuda düzenlemeler içerir.

Ticaret Kanunu’nun etkileyici ve kapsamlı bir şekilde anlaşılması ⁣için, aşağıdaki​ tabloda Kanun’un iş ‌dünyasına etkilerinin bir özetini sunan ⁢bir örneğe yer verilmiştir:

Kanun Maddesi İş⁤ Dünyasına Etkisi
Madde 10 Şirket kuruluşlarının belirlenmesi ve ⁢kayıt altına‍ alınması-
Madde 20 Ticari defterlerin düzenli ‌bir şekilde‌ tutulması ​ve muhasebenin ⁤sağlanması
Madde 35 Yıllık finansal‌ tabloların hazırlanması ve yayınlanması
Madde 50 İşçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve çalışan haklarının⁣ korunması-
Madde 70 Ticaretin serbestleştirilmesi ve engellerin kaldırılması-

Bu⁢ tablo, Ticaret ‌Kanunu’nun iş dünyasına olan etkilerini⁤ belirtmektedir. Kanunun ⁣oluşturduğu düzenlemeler, işletmelerin faaliyetlerini düzenlemek‍ ve ticaretin düzenli, adil ve güvenli bir şekilde‌ gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Bütün bu etkiler göz önüne alındığında, Ticaret Kanunu’nun iş ⁣dünyasına⁤ büyük bir etkisi olduğu söylenebilir. Bu kanun, Türkiye’deki işletmelerin güvenli ve yasal çerçevelerde faaliyet göstermelerini, rekabetçi bir ortamda ticaret ⁣yapmalarını ve uluslararası alanda saygın bir konuma sahip olmalarını⁣ sağlar.

Sorular & Cevaplar

Ticaret Kanunu Hangi Ülkeden Alınmıştır?

Ticaret ⁣Kanunu⁤ Hangi Ülkeden Alınmıştır? Türkiye’deki ‌Ticaret⁣ Kanunu, 1956 yılında kabul⁢ edilen bir hukuki düzenlemedir. Bu kanunun temelleri, Almanya’dan alınan Alman Ticaret Kanunu’na dayanmaktadır. Türkiye, ​Almanya’nın ticaret⁣ hukuku​ düzenlemelerini inceleyerek, yerel ihtiyaçlarını da dikkate alarak ‍kendi Ticaret Kanunu’nu oluşturmuştur.

Bu kanun, Türkiye’de ticari faaliyetlerin düzenlenmesine, ticaret şirketlerinin ⁢kuruluşuna ve işleyişine, ticari sözleşmelere,⁤ ticari ⁢defterlere ve kayıtlara ⁤ilişkin hükümleri içermektedir. Ayrıca, ticaretin denetim ve ​kontrolünü sağlayan düzenlemeleri de içermektedir.

Ticaret Kanunu, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm ticaret şirketleri ve ticari işletmeler için geçerlidir. Kanun, ticaret hukukunun temelini ⁣oluşturur ve ticaret⁢ hayatında adil bir rekabet ortamının oluşmasını ‍sağlar.

Ticaret Kanunu ‌Hangi Ülkeden Alınmıştır? sorusunun cevabı, Türkiye’nin Almanya’dan alınan Alman Ticaret⁢ Kanunu’nu ​temel alarak ⁤kendi Ticaret ‌Kanunu’nu oluşturduğudur. Bu​ kanun, Türkiye’deki ticaret hayatını ⁢düzenleyen önemli bir hukuki düzenlemeyi temsil etmektedir.

Sonuç Açıklamaları‍ / İçgörüler ve Sonuçlar

Sonuç olarak, “(Ticaret ​Kanunu Hangi Ülkeden Alınmıştır ?)” hakkında detaylı ⁢bir makale okudunuz ve bu konuda⁢ daha fazla bilgi⁤ edinme şansını⁣ yakaladınız. Ticaret Kanunu, ‌Türkiye’de yürürlükte olan bir yasal ⁣düzenlemeyi ifade ‍eder. Ülkemizin ticaret sektörünü düzenlemek ve ⁣daha ​adil bir iş ortamı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Ticaret Kanunu, iş dünyasında‌ faaliyet gösteren herkesin bilmesi​ gereken önemli⁤ bir hukuki metindir. İşletme sahipleri, ⁣girişimciler ve tüccarlar bu kanunun hükümlerine uyarak ticari faaliyetlerini yürütürler. Kanun, ticaretin temel prensiplerini düzenlerken⁢ aynı zamanda ​tüketici haklarını da koruma altına alır.

Bu makalede, Ticaret Kanunu’nun hangi⁣ ülkeden alındığını⁣ açıkladık. ‌Türkiye’nin kendi yasal düzenlemesidir ve ‍ülkemizin ticaret hayatına yön vermektedir. Ticaret Kanunu’nun amacı, tüm tarafların adil⁣ bir⁢ şekilde ticaret⁢ yapmasını sağlamaktır. Aynı‍ zamanda işletme sahiplerine ve⁢ tüccarlara güvence ve koruma sağlar.

Ticaret Kanunu, Türkiye’de girişimciler ⁢için büyük⁢ bir fırsat sunmaktadır. Bu kanunu⁣ anlamak ve hükümlerine riayet ⁢etmek, ⁣başarılı ⁣bir şekilde iş yapmanın temelidir. ‌ Ticaret Kanunu’nun‍ sunduğu ‍düzenlemeler, ticaretin güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde yapılmasını sağlar. Aynı zamanda tüketicilerin haklarını korur ve haksız rekabetin önüne⁢ geçer.

İş dünyasında faaliyet gösteren her bireyin⁤ Ticaret ‍Kanunu’nu anlaması ve uygulaması‌ büyük önem⁤ taşır. İşletme sahipleri ⁢ olarak, bu‍ kanunu yakından⁢ takip etmeli ve işlerini bu çerçevede yönetmelisiniz.‍ Ticaret Kanunu’nun ‍sunduğu fırsatları göz ⁤ardı etmeyin ve bu⁢ düzenlemeleri işinize uygulayın.‌ Bu‍ şekilde, işinizin başarılı olma‍ olasılığını ⁣artırabilirsiniz.

Sonuç olarak, Ticaret Kanunu’nun Türkiye’de hayati bir rol oynadığını ve ⁣iş dünyasının temelini oluşturduğunu hatırlatmak ⁢isteriz. Bu kanunu anlamak ve hükümlerine uymak, iş ⁤hayatınıza değer katacaktır.​ Güncel düzenlemeleri takip ederek ve‍ kanunu doğru bir şekilde uygulayarak, ticaretinizi güvenli ve başarılı ​bir şekilde sürdürebilirsiniz.​ Ahkâm kesmeden önce kanunu ​iyice anlamanız ve doğru şekilde ⁣uygulamanız önemlidir!

Bizlere Abone Olun,
Önemli Bilgilerden haberiniz olsun

Bu gönderiyi arkadaşlarınızla paylaşın;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
Merhaba, bizlere her sorunuzu sorabilirsiniz. size nasıl yardımcı olabiliriz?